پرس سینه با ماشین

پرس سینه با ماشین
پرس سینه با ماشین
عضله فرعی
شانه ها
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : قفسه سینه

سطح تمرین : مبتدی

1. روی دستگاه پرس سینه نشسته و وزنه مناسب را انتخاب کنید.

2. پاها را روی اهرم دستگاه قرار داده و با کمک آن دسته ها را گرفته  دست های خود را کاملا کشیده نگه دارید.

3. در حالی که کف دست ها رو به پایین است دسته ها را بگیرید. آرنج ها را بلند کنید تا بازو ها موازی با زمین قرار گیرند. ایم وضعیت شروع حرکت است.

4. همزمان که به داخل نفس می کشید ، دسته ها را به عقب بکشید.

5. با انقباض عضلات سینه و بیرون دادن نفس تان ، دست ها را رو به جلو فشار دهید. انقباض را اندکی حفظ کرده و به موقعیت شروع برگردید.

6. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

7. پس از پایام حرکت مجددا اهرم را فشرده و دسته ها را به جای خود برگردانید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با با هالتر ، دمبل و دستگاه سیم کش نیز اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)