پرس گردن

پرس گردن
پرس گردن
عضله فرعی
شانه ها
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : قفسه سینه

سطح تمرین : متوسط

1. دست ها را به اندازه ای باز کنید که در نقطه میانی حرکت، زاویه بین بازوها و ساعد 90 درجه باشد. دست ها را کشیده ، هالتر را از روی تکیه گاه برداشته و در مقابل گردن  خود نگه دارید. این وضعیت شروع است.

2. همزمان که به داخل نفس می کشید ، هالتر را به آرامی و تا جایی که با گردن تماس پیدا کند، پایین بیاورید.

3. بعد از یک مکث کوتاه ، همزمان با بیرون دادن نفس تان ، هالتر را با انقباض عضلات سینه به نقطه شروع برگردانید. دست ها را صاف کرده و لحظه ای مکث کنید. سپس به آرامی دوباره هالتر را پایین ببرید. پایین بردن هالتر باید دو برابر بیشتر از بالا بردن آن طول بکشد.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

5. پس از اتمام حرکت، هالتر را به روی تکیه گاه برگردانید.

هشدار:

  • اگر در این حرکت آماتور هستید ، از یک نفر کمک بخواهید. اگر یار کمکی نداشتید ، مراقب مقدار وزنه ای که استفاده می کنید باشید.
  • در همه حال باید کنترل کامل بر هالتر داشته باشید ، از تاب یا تکان دادن هالتر خودداری کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)