کول با سیم کش

کول با سیم کش
کول با سیم کش
عضله فرعی
شانه ها
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : ماهیچه ذوزنقه‌ای

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)