پرس سینه با دستگاه اسمیت

پرس سینه با دستگاه اسمیت
پرس سینه با دستگاه اسمیت
عضله فرعی
شانه ها
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : قفسه سینه

سطح تمرین : مبتدی

1. یک میز شیب دار را در زیر دستگاه اسمیت قرار دهید. هالتر را در ارتفاعی تنظیم کنید که وقتی دراز کشیدید با صاف کردن دست ها بتوانید آن را بردارید. دست ها را بیشتر از عرض شانه ها باز کرده ، هالتر را از حالت قفل خارج کرده و آن را رو به روی خود نگه دارید. این وضعیت شروع است.

2. همزمان که نفس تان را داخل می دهید ، به آرامی و تا جایی که میله هالتر  را روی قسمت میانی سینه حس کنید، آن را پایین بیاورید.

3. پس از یک مکث کوتاه ، نفس تان را بیرون داده و با انقباض عضله سینه  هالتر را به نقطه شروع برگردانید. انقباض را برای یک ثانیه حفظ کرده و دوباره هالتر را پایین ببرید.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

5. پس از پایان ست ، هالتر را در جایگاه قفل کنید.

هشدار: اگر در این حرکت آماتور هستید ، از یک نفر کمک بخواهید. اگر یار کمکی نداشتید ، مراقب مقدار وزنه ای که استفاده می کنید باشید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)