پرس زیر سینه با دستگاه اسمیت

پرس زیر سینه با دستگاه اسمیت
پرس زیر سینه با دستگاه اسمیت
عضله فرعی
شانه ها
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : قفسه سینه

سطح تمرین : مبتدی

1. یک میز شیب دار را در زیر دستگاه اسمیت  به گونه ای قرار دهید که پس از دراز کشیدن، میله  هالتر بالای سینه قرار داشته باشد. وزنه مناسب را انتخاب کرده و روی میز دراز بکشید.

2. هالتر را چرخانده و از حالت قفل خارج کنید. دست ها را کشیده ، پشت تان را کمی قوس داده و شانه ها را به عقب ببرید تا تیغه شانه ها به هم نزدیک شوند. این وضعیت شروع است.

3. با خم کردن دست ها ، هالتر را به روی سینه پرس کنید.

4. بعد از یک مکث کوتاه ، با صاف کردن دست ها به نقطه شروع برگردید.

5. پس از انجام تکرار های توصیه شده ، هالتر را روی دستگاه قفل کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)