پرس بالا سینه با دستگاه اسمیت

پرس بالا سینه با دستگاه اسمیت
پرس بالا سینه با دستگاه اسمیت
عضله فرعی
شانه ها
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : قفسه سینه

سطح تمرین : مبتدی

1. یک میز شیب دار را زیر دستگاه اسمیت قرار دهید. ارتفاع هالتر را طوری تنظیم کنید که پس از دراز کشیدن و در حالی که دست ها را کاملا کشیده اید بتوانید آن را بردارید. روی میز دراز کشیده و قسمت بالایی سینه را با هالتر در یک سطح قرار دهید. دست ها را بیشتر از عرض شانه ها باز کرده، هالتر را از قفل خارج کرده و آن را در مقابل خود نگه دارید. این وضعیت شروع است.

2. همزمان که به داخل نفس می کشید ، هالتر را تا جایی که در تماس با بالا سینه قرار گیرد ، پایین بیاورید.

3. کمی مکث کرده ، همزمان با بیرون دادن نفس تان و با انقباض عضلات سینه ، هالتر را به وضعیت شروع برگردانید. انقباض عضله را به مدت یک ثانیه حفظ کرده و  به آرامی دوباره هالتر را پایین ببرید. نکته: پایین آوردن هالتر باید بیشتر از بالا بردن آن طول بکشد.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

5. پس از اتمام حرکت، هالتر را روی دستگاه قفل کنید.

هشدار: اگر در این حرکت آماتور هستید ، از یک نفر کمک بخواهید. اگر یار کمکی نداشتید ، مراقب مقدار وزنه ای که استفاده می کنید باشید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)