جلو بازو دمبل روی میز شیب دار

جلو بازو دمبل روی میز شیب دار
جلو بازو دمبل روی میز شیب دار
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : ماهیچه دوسر بازویی

سطح تمرین : متوسط

1. یک جفت دمبل را در دست گرفته و با شکم روی میز شیب دار دراز بکشید به طوری که شانه ها در قسمت بالایی میز قرار داشته باشند. می توانید پاها را باز نگه داشته یا زانوها را روی میز قراردهید.

2. دست ها در مقابل خود به حالت کشیده نگه دارید.

3. آرنج ها را در اطراف بدن و رو به داخل قرار دهید. کف دست ها باید رو به جلو قرار داشته باشند.

4. با انقباض عضلات جلو بازو ؛ دمبل را بلند کرده و همزمان نفس تان را بیرون دهید. دقت کنید که بازوها  ثابت بوده و تنها ساعد ها حرکت کنند.

5. دمبل ها پایین برده و دست ها را کاملا صاف کنید.

6. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی : می توانید این حرکت را با هالتر خمیده ، دستگاه سیم کش ،  هالتر معمولی و یا به صورت متناوب برای دو دست هم اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)