پرس ضد جاذبه

پرس ضد جاذبه
پرس ضد جاذبه
عضله فرعی
میانی پشت
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : مبتدی

  1. یک میله  هالتر  را پشت میز شیبدار روی زمین قرار دهید .
  2. با شکم روی میز شیبدار دراز کشیده  و هالتر را طوری که کف دست ها رو به زمین باشد  بردارید . آرنج ها را خم کرده و هالتر را تا نزدیک سینه بالا بیاورید . این وضعیت شروع حرکت است .
  3. برای شروع تمرین ، هالتر را به سمت جلوی سر خود پرس کنید ، این کار را با باز کردن آرنج ها یتان انجام دهید .  در طول انجام حرکت ، دست هایتان را موازی با زمین نگه دارید .
  4. هالتر را به وضعیت شروع  برگردانید و حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید .

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)