جلو بازو ایستاده دست باز

جلو بازو ایستاده دست باز
جلو بازو ایستاده دست باز
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : ماهیچه دوسر بازویی

سطح تمرین : مبتدی

1. دست ها را بیستر از عرض شانه ها باز کرده ، هالتر را در دست گرفته و صاف بایستید. کف دست ها باید رو به جلو قرار داشته و آرنج ها در نزدیک بدن باشند. این وضعیت شروع است.

2. بازو ها را ثابت نگه داشته و تنها با حرکت ساعد ها و انقباض عضله جلو بازو ، هالتر را بالا ببرید.

3. هالتر را تا جایی که هم سطح با شانه قرار بگیرد و عضلات جلو بازو کاملا منقبض شوند، بالا بیاورید. کمی مکث کرده و انقباض عضله را حفظ کنید.

4. به آرامی و همزمان با نفس کشیدن به داخل ، هالتر را به وضعیت شروع برگردانید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی:

  • می توانید این حرکت را با میله صاف متصل به قرقره پایینی دستگاه سیم کش هم اجرا کنید. این مدل فشار بسیار خوبی بر عضلات وارد خواهد کرد.
  • می توانید دست ها را با فاصله ای کمتر از یکدیگر هم بگیرید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)