جلو بازو زاتمن

جلو بازو زاتمن
جلو بازو زاتمن
عضله فرعی
ساعد
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : ماهیچه دوسر بازویی

سطح تمرین : متوسط

1. صاف بایستید و یک جفت دمبل را در دست بگیرید. آرنج ها باید نزدیک بدن قرار داشته باشند.

2. دقت کنید که کف دست ها رو به روی هم قرار گرفته باشند. این وضعیت شروع حرکت خواهد بود.

3. در حالی که بازو ها را ثابت نگه داشته اید ،  تنها با حرکت ساعد ها و انقباض عضله جلو بازو ، دمبل ها را  تا جایی که هم سطح با شانه ها قرار گیرند و عضلات جلو بازو کاملا منقبض شوند، بالا بیاورید. مچ دست ها باید چرخیده و کف دست ها رو به بالا قرار داشته باشند.

4. در این وضعیت  کمی مکث کرده و انقباض عضله را حفظ کنید.

5. در این موقعیت مچ دست ها طوری بچرخانید که کف دست ها رو به پایین قرار گرفته و انگشت شست بالاتر از انگشت کوجک دست قرار بگیرد.

6. به آرامی دمبل ها را به نقطه شروع برگردانید.

7. هنگامی که دمبل ها به نزدیکی ران ها رسیدند ، مجددا دست ها را بچرخانید تا کف دست ها به سمت بدن قرار گیرند.

8. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)