پرتاب دمبل از پایین به بالا

پرتاب دمبل از پایین به بالا
پرتاب دمبل از پایین به بالا
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
کتل بل

عضله اصلی : ساعد

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)