جلو ساعد دمبل خوابیده به پهلو

جلو ساعد دمبل خوابیده به پهلو
جلو ساعد دمبل خوابیده به پهلو
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : ساعد

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)