ساعد هالتر با خم کردن انگشت

ساعد هالتر با خم کردن انگشت
ساعد هالتر با خم کردن انگشت
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : ساعد

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)