کشش ساعد نشسته

کشش ساعد نشسته
کشش ساعد نشسته
وسیله تمرینی
NONE

عضله اصلی : ساعد

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)