پشت ساعد دمبل روی میز

پشت ساعد دمبل روی میز
پشت ساعد دمبل روی میز
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : ساعد

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)