مسابقه راه رفتن با دمبل با رقیب

مسابقه راه رفتن با دمبل با رقیب
مسابقه راه رفتن با دمبل با رقیب
عضله فرعی
عضلات شکم
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : ساعد

سطح تمرین : متوسط

1. یک جفت دمبل را در مقابل خود روی زمین قرار دهید. مطمئن شوید که فضای کافی برای راه رفتن در اختیار دارید. اگر نمی توانید دمبل ها را بدون قوز کردن پشت بردارید از یک یار کمکی بخواهید که آنها را به دست شما بدهد.

2. پشت خود را صاف نگه داشته و با یک حرکت اسکوات (بدون خم کردن پشت ) دمبل ها را از روی زمین بلند کنید. با صاف کردن زانو ها و باسن مجددا بایستید. این وضعیت شروع است.

3. در حالی که دمبل ها را در اطراف خود نگه داشته اید ، تا جایی که فضا دارید به جلو قدم بردارید.سعی کنید از رقیب خود سریعتر و بیشتر قدم بردارید.

4. برای زمین گذاشتن دمبل ها ، به حالت اسکوات به پایین برگردید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)