صلیب (پروانه) پشت با کش تمرینی

صلیب (پروانه) پشت با کش تمرینی
صلیب (پروانه) پشت با کش تمرینی
عضله فرعی
میانی پشت
وسیله تمرینی
تسمه

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)