مسابقه حمل دمبل با یار تمرینی

مسابقه حمل دمبل با یار تمرینی
مسابقه حمل دمبل با یار تمرینی
عضله فرعی
عضلات شکم
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : ساعد

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)