بالا آوردن صفحه وزنه با ساعد

بالا آوردن صفحه وزنه با ساعد
بالا آوردن صفحه وزنه با ساعد
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : ساعد

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)