حمل ریشکا

حمل ریشکا
حمل ریشکا
عضله فرعی
عضلات شکم
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : ساعد

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)