پشت ساعد نشسته تک دمبل روی زانو

پشت ساعد  نشسته  تک دمبل روی زانو
پشت ساعد  نشسته  تک دمبل روی زانو
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : ساعد

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)