ساعد هالتر نشسته دست برعکس

ساعد هالتر نشسته دست برعکس
ساعد هالتر نشسته دست برعکس
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : ساعد

سطح تمرین : مبتدی

1. میله هالتر با فاصله ای تقریبا به اندازه عرض شانه در دست بگیرید. کف دست ها باید رو به پایین باشد.

2. کف پاها را روی زمین قرار داده و آنها را کمی بیشتر از عرض شانه باز کنید.

3. به جلو خم شده و ساعدها را روی ران قرار دهید. مچ دست ها را از زانو آویزان کنید. این وضعیت شروع حرکت است.

4. در حالی که به داخل نفس می کشید ، هالتر را تا جای ممکن پایین بیاورید.

5. با انقباض ساعد ها ، هالتر را تا جای ممکن بالا آورده و همزمان نفس تان را بیرون دهید. کمی مکث کرده و انقباض عضله را یک ثانیه حفظ کنید. نکته: فقط مچ دست ها باید حرکت کند.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با دمبل ، به صورت متناوب و یا با هالتر خمیده هم اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)