ساعد نشسته با دستگاه سیم کش

ساعد نشسته با دستگاه سیم کش
ساعد نشسته با دستگاه سیم کش
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : ساعد

سطح تمرین : مبتدی

1. یک میز تخت را در مقابل دستگاه سیم کش قرار داده و یک میله صاف یا خمیده را به قرقره پایینی آن متصل کنید.

2. به اندازه ای از دستگاه فاصله بگیرید که پس از قرار دادن میله روی ران ها ، کشش لازم در کابل متصل به دستگاه ایجاد شود.

3. دسته را  گرفته و دست ها را به اندازه عرض شانه از هم فاصله دهید. کف دست ها باید رو به بالا قرار داشته باشد.

4. روی میز نشسته و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید. کف پاها را روی زمین قرار دهید.

5. به جلو خم شده و ساعد ها را روی ران های خود قرار دهید. این وضعیت شروع خواهد بود.

6. در حالی که نفس تان را به داخل کشیده و نگه می دارید ، میله را تا جای ممکن پایین ببرید.

7. نفس تان را بیرون داده و با انقباض عضلات ساعد ، میله را تا جای ممکن بالا بیاورید. نکته: فقط مچ دست ها را حرکت دهید.

8. پس از یک مکث کوتاه ،به نقطه شروع حرکت بازگردید.

9. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با دسته های تکی و یا با دمبل و هالتر هم انجام دهید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)