ساعد با صفحه وزنه ایستاده از جانب

ساعد با صفحه وزنه ایستاده از جانب
ساعد با صفحه وزنه ایستاده از جانب
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : ساعد

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)