ساعد هالتر از پشت

ساعد هالتر از پشت
ساعد هالتر از پشت
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : ساعد

سطح تمرین : مبتدی

1. صاف بایستید و یک هالتر را در پشت باسن نگه دارید. دست ها را کمتر از عرض شانه باز کنید. کف دست ها باید رو به عقب قرار داشته باشد.

2. پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده و مستقیم به جلو نگاه کنید. این وضعیت شروع است.

3. همزمان با بیرون دادن نفس تان ، به آرامی و با چرخش مچ ها، هالتر را در یک مسیر نیم دایره ای بالا ببرید. نکته: مچ دست های شما باید تنها قسمت متحرک بدن باشد.

4. کمی مکث کرده و در حالی که به داخل نفس می کشید ، هالتر را به آرامی به نقطه شروع برگردانید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

6. پس از پایان ست ، با خم کردن زانو ها هالتر را روی زمین بگذارید. نکته: برای برداشتن آسان تر هالتر ، از جایگاه اسکوات استفاده کرده یا از یک نفر کمک بگیرید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با یک جفت دمبل هم انجام دهید. راه دیگر ، استفاده از یک دمبل به منظور تفکیک بهتر عضله است.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)