چرخش دورانی مچ دست

چرخش دورانی مچ دست
چرخش دورانی مچ دست
وسیله تمرینی
بدن

عضله اصلی : ساعد

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)