چرخش مچ با میله صاف

چرخش مچ با میله صاف
چرخش مچ با میله صاف
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : ساعد

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)