کشیدن بند از دو طرف

کشیدن بند از دو طرف
کشیدن بند از دو طرف
عضله فرعی
میانی پشت
وسیله تمرینی
تسمه

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)