شکم با کابل برعکس

شکم با کابل برعکس
شکم با کابل برعکس
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : عضلات شکم

سطح تمرین : مبتدی

1. گیره ی مچ پا را به قرقره پایینی دستگاه سیم کش وصل کرده و مقابل آن روی زیرانداز دراز بکشید.

2. نشسته و پاها را به سمت دستگاه بگیرید. مچ پا را در گیره قرار دهید.

3. دراز کشیده ، پاها را بلند کنید و زانوها را به اندازه 90 درجه خم کنید به طوری که پاهای شما و کابل در یک راستا قرار بگیرند. در غیر اینصورت ارتفاع قرقره را طوری تنظیم کنید که این اتفاق بیفتد.

4. دست خود را پشت سر قرار داده ، زانوها را به داخل شکم داده و باسن را از روی زمین بلند کنید.

5. کمی مکث کرده ، سپس به آرامی و به شکل کنترل شده باسن را پایین آورده و زانوها را به حالت اولیه برگردانید.در این حالت هم باید انقباض رو عضله شکم را حفظ کنید.

6. حرکت را تا زمانی که توان دارید تکرار کنید.

نکته: در این حرکت نباید به گردن فشار وارد آید. اگر قرار دادن دست ها پشت سر موجب وارد آمدن فشار روی گردن شما می شود ، دست ها را در کنار بدن قرار دهید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)