کرانچ با کابل نشسته روی میز

کرانچ با کابل نشسته روی میز
کرانچ با کابل نشسته روی میز
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : عضلات شکم

سطح تمرین : مبتدی

1. روی یک میز تخت و پشت به دستگاه سیم کش بنشینید.

2. طناب متصل به دستگاه را با دو دست گرفته (کف دست ها رو به یکدیگر قرار داشته باشند) و دست ها را روی شانه قرار دهید. نکته: کمر را صاف و کشیده نگه دارید. این وضعیت شروع است.

3. با ثابت نگه داشتن باسن ، کمر را خم کرده و آرنج ها به سمت باسن بکشید. هنگام اجرای این مرحله ، نفس تان را بیرون دهید.

4. به داخل نفس کشیده و به نقطه شروع برگردید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را با کش تمرینی هم انجام دهید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)