کرانچ ضربدری

کرانچ ضربدری
کرانچ ضربدری
وسیله تمرینی
بدن

عضله اصلی : عضلات شکم

سطح تمرین : مبتدی

1. به پشت روی زمین دراز کشیده و زانوها را کمی خم کنید.

2. شانه ها را از روی زمی بلند کنید ، اما نه به اندازه ای که به حالت نشسته در بیایید. عضلات شکم باید منقبض شده باشند.

3. از این حالت ، دست چپ خود را به سمت زانوی راست ببرید. وقتی با دست چپ زانوی خود را لمس کردید ، آن را به سمت باسن برگردانده و این بار دست راست خود را به سمت زانوی چپ بکشید.

4. در حالی که عضلات شکم را منقبض نگه داشته اید ، به تعداد توصیه شده حرکت را ادامه دهید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)