خم شدن به پهلو با دمبل

خم شدن به پهلو با دمبل
خم شدن به پهلو با دمبل
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : عضلات شکم

سطح تمرین : مبتدی

1. صاف ایستاده و یک دمبل را در دست چپ خود نگه دارید (کف دست ها به سمت بدن قرار داشته باشد). با دست راست کمر را نگه داشته باشید. پاها باید به اندازه عرض شانه از هم فاصله داشته باشند. این وضعیت شروع است.

2. در حالی که سر را بالا و پشت خود را صاف نگه داشته اید ، با کمر تا جایی که امکان دارد به سمت راست خم شوید. هنگام خم شدن ، نفس تان را داخل دهید. در این وضعیت کمی مکث کرده و همزمان که به داخل نفس می کشید ، به وضعیت شروع برگردید. نکته: سایر اعضای بدن را ثابت نگه دارید.

3. حرکت را این بار به سمت چپ انجام داده و مجددا به وضعیت شروع برگردید.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: می توانید این حرکت را به صورت نشسته روی میز یا با هالتر هم انجام دهید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)