آرنج به زانو

آرنج به زانو
آرنج به زانو
وسیله تمرینی
بدن

عضله اصلی : عضلات شکم

سطح تمرین : مبتدی

1. روی زمین دراز بکشید. زانوی پای چپ را کمی خم کرده و پای راست را از روی آن عبور دهید. دست های خود را پشت سر قرار داده و تیغه های شانه را روی زمین نگه دارید. این وضعیت شروع است.

2. با خم کردن ستون فقرات  و چرخاندن بالا تنه ، آرنج دست چپ خود را به زانوی راست برسانید.

3. به وضعیت شروع برگشته و حرکت را به تعداد مورد نیاز برای یک سمت انجام داده ، سپس آن را برای سمت مخالف اجرا کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)