چرخش کمر با وزنه

چرخش کمر با وزنه
چرخش کمر با وزنه
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : عضلات شکم

سطح تمرین : متوسط

1. روی زمین یا زیرانداز دراز بکشید. پاها را کاملا کشیده و بالاتنه را صاف نگه دارید. دست ها را اندکی خم کرده و با هر دو دست یک وزنه را در دست بگیرید.

2. پاها را از روی زمین بلند کرده و زانوها را اندکی خم کنید. نکته: برای حفظ تعادل ، بالاتنه را کمی به عقب خم کنید. این وضعیت شروع است.

3. همزمان که نفس تان را بیرون می دهید ، وزنه را به سمت چپ برده و با زمین تماس دهید.

4. به داخل نفس کشیده و به موقعیت شروع برگردید. سپس حرکت را برای سمت راست بدن نیز تکرار کنید. نکته: تمام حرکات را به صورت کنترل شده انجام دهید. حرکات ناگهانی ممکن است به آسیب پشت منجر شود.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)