کرانچ با طناب (شکم سیم کش)

کرانچ با طناب (شکم سیم کش)
کرانچ با طناب (شکم سیم کش)
وسیله تمرینی
کابل

عضله اصلی : عضلات شکم

سطح تمرین : مبتدی

1. دسته طناب را به دستگاه سیم کش متصل کرده و مقابل آن زانو بزنید.

2. پس از انتخاب وزنه مناسب ، طناب را گرفته و پشت سر نگه دارید. بالاتنه باید صاف باشد. این وضعیت شروع است.

3. برای شروع ، از کمر خم شده ، طناب را به سمت پایین کشیده و سعی کنید تا جای ممکن قفسه سینه را به پاها برسانید.

4. در این حالت مکث کرده و به آرامی به نقطه شروع برگردید.

5. می توانید این تمرین را برای تحت فشار قرار دادن عضلات پهلو به صورت چرخشی هم انجام دهید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)