چرخش روسی

چرخش روسی
چرخش روسی
عضله فرعی
پایینی پشت
وسیله تمرینی
بدن

عضله اصلی : عضلات شکم

سطح تمرین : متوسط

1. روی زمین دراز کشیده و پاها را در جایی ثابت محکم کنید. یا از یار کمکی بخواهید تا پاهای تان را نگه دارد. پاها را از ناحیه زانو خم کنید.

2. قسمت بالایی بدن را به گونه ای بلند کنید که با ران ها حرف V را بسازند. دست ها را کاملا کشیده و به صورت قفل شده در مقابل خود قرار دهید و این وضعیت شروع است.

3. همزمان که نفس تان را بیرون می دهید ، بالاتنه خود را به سمت راست بچرخانید تا دست ها با زمین موازی شوند.

4.  یک ثانیه در این حالت مکث کرده و به نقطه شروع برگردید. حالا مشابه همین حرکت را برای سمت مخالف هم اجرا کنید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

سایر مدل های تمرینی این حرکت: پس از پیشرفت در این حرکت ، می توانید این تمرین را با گرفتن یک وزنه در دست انجام دهید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)