خم شدن به پهلو روی توپ

خم شدن به پهلو روی توپ
خم شدن به پهلو روی توپ
وسیله تمرینی
توپ تمرینی

عضله اصلی : عضلات شکم

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)