دراز و نشست با کش تمرینی

دراز و نشست با کش تمرینی
دراز و نشست با کش تمرینی
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : عضلات شکم

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)