لانج با دمبل به شکل راه رفتن

لانج با دمبل به شکل راه رفتن
لانج با دمبل به شکل راه رفتن
عضله فرعی
عضله دوقلو
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : چهارسر ران

سطح تمرین : مبتدی

1. ایستاده و پاها را به اندازه پهنای لگن باز کنید و یک جفت دمبل را در اطراف بدن قرار دهید. این وضعیت شروع است.

2. با یک پا به جلو قدم برداشته ، زانو ها را خم کرده و باسن را پایین دهید. تا جایی که زانوی پشتی تقریبا با زمین تماس پیدا کند پایین بروید. زانوها نباید جلوتر از پنجه پا قرار گیرند، در غیر این صورت فشار غیرضروری بر مفصل زانوا وارد خواهد شد. در تمام مدت حرکت بالاتنه را صاف نگه دارید.

3. با فشار پاشنه پای جلویی و صاف کردن هر دو زانو ، خود را بالا بکشید.

4. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کرده و آن را برای پای مخالف هم انجام دهید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)