اسکوات با هالتر از جلو (وزنه برداری)

اسکوات با هالتر از جلو (وزنه برداری)
اسکوات با هالتر از جلو (وزنه برداری)
عضله فرعی
باسن
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : چهارسر ران

سطح تمرین : متوسط

1. هالتر را روی جایگاه و کمی پایین تر از ارتفاع شانه ها قرار دهید به گونه ای که وقتی زیر آن قرار می گیرید ، زانوها کمی خم شوند. میله هالتر را روی عضلات سرشانه و تقریبا مماس با گلو قرار دهید.

2. پس از  تنظیم ارتفاع ، وزنه مناسب را روی هالتر جاگذاری کنید. در حالی که آرنج ها را بالا نگه داشته اید و بازو ها موازی با زمین هستند ، دست های خود را به شکل ضربدری روی هالتر قرار دهید.

3. با وارد کردن فشار به سمت بالا ، هالتر را از روی تکیه گاه بردارید. یک گام از دستگاه فاصله گرفته و پاها را کمتر از عرض شانه باز کنید. پنجه ها باید رو به بیرون باشند. آرنج ها و سر خود را در تمام مدت بالا و گردن و پشت را صاف نگه دارید. این وضعیت شروع است.

4. با عقب دادن باسن و ران ها ، پایین بروید. تا جایی که ران ها تقریبا با زمین موازی شوند ، به پایین رفتن ادامه دهید. هنگام اجرای این بخش از حرکت ، به داخل نفس بکشید.

5. با فشار پاشنه پا به زمین و صاف کردن زانو ها بلند شده و به وضعیت شروع حرکت بازگردید. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)