اسکوات با هالتر از جلو (دست زیر هالتر)

اسکوات با هالتر از جلو (دست زیر هالتر)
اسکوات با هالتر از جلو (دست زیر هالتر)
عضله فرعی
باسن
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : چهارسر ران

سطح تمرین : متوسط

1. هالتر را روی جایگاه و کمی پایین تر از ارتفاع شانه ها قرار دهید به گونه ای که وقتی زیر آن قرار می گیرید ، زانوها کمی خم شوند. میله هالتر را روی عضلات سرشانه و تقریبا مماس با گلو قرار دهید. فقط انشگت های دست را زیر هالتر قرار دهید (دست را به دور میله حلقه نکنید).

3. با وارد کردن فشار به سمت بالا ، هالتر را از روی تکیه گاه بردارید. یک گام از دستگاه فاصله گرفته و پاها را کمتر از عرض شانه باز کنید. پنجه ها باید رو به بیرون باشند. آرنج ها و سر خود را در تمام مدت بالا و گردن و پشت را صاف نگه دارید. عضلات پشت بازو باید با زمین موازی باشند. این وضعیت شروع است.

4. با عقب دادن باسن و ران ها ، پایین بروید. تا جایی که ران ها تقریبا با زمین موازی شوند ، به پایین رفتن ادامه دهید. هنگام اجرای این بخش از حرکت ، به داخل نفس بکشید.

5. با فشار پاشنه پا به زمین و صاف کردن زانو ها بلند شده و به وضعیت شروع حرکت بازگردید. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)