اسکوات با هالتر از جلو (پرس پوش)

اسکوات با هالتر از جلو (پرس پوش)
اسکوات با هالتر از جلو (پرس پوش)
عضله فرعی
عضلات شکم
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : چهارسر ران

سطح تمرین : متوسط

1. هالتر را روی جایگاه و کمی پایین تر از ارتفاع شانه ها قرار دهید به گونه ای که وقتی زیر آن قرار می گیرید ، زانوها کمی خم شوند. میله هالتر را روی عضلات سرشانه و تقریبا مماس با گلو قرار دهید. فقط انشگت های دست را زیر هالتر قرار دهید (دست را به دور میله حلقه نکنید).

2. با وارد کردن فشار به سمت بالا ، هالتر را از روی تکیه گاه بردارید. یک گام از دستگاه فاصله گرفته و پاها را کمتر از عرض شانه باز کنید. پنجه ها باید رو به بیرون باشند. آرنج ها و سر خود را در تمام مدت بالا و گردن و پشت را صاف نگه دارید. عضلات پشت بازو باید با زمین موازی باشند. این وضعیت شروع است.

3. با عقب دادن باسن و ران ها ، پایین بروید. تا جایی که ران ها تقریبا با زمین موازی شوند ، به پایین رفتن ادامه دهید. هنگام اجرای این بخش از حرکت ، به داخل نفس بکشید.

4. هنگامی که آماده بالا رفتن می شوید ، پاشنه پا را به زمین فشار داده . انگشت ها را به دور میله حلقه کنید.

5. همزمان که بلند می شوید ، هالتر را به بالا پرس کنید . گردن را کمی به عقب ببرید تا فضای کافی برای بالا بردن هالتر داشته باشد. وضعیت نهایی حرکت زمانی است که با خم کردن زانو ها ، هالتر را بالای سر برده و دست ها را کاملا کشیده اید.

6. هالتر را به روی شانه ها پایین آورده و به وضعیت شروع برگردید. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)