اسکوات با هالتر از جلو به عقب

اسکوات با هالتر از جلو به عقب
اسکوات با هالتر از جلو به عقب
عضله فرعی
عضله دوقلو
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : چهارسر ران

سطح تمرین : متوسط

1. مراحل این حرکت به ترتیب و به زور برابر برای اسکوات از جلو و پشت با کمربند اجرا می شود.

2. برای شروع اسکوات از جلو ، انگشت های خود را زیر هالتر و در تماس با آن قرار دهید. در حالی که آرنج ها را بالا و بازو ها را تقریبا موازی با زمین نگه داشته اید ، هالتر را روی عضلات سرشانه قرار دهید.

3. یک گام از دستگاه اسکوات فاصله بگیرید. پاها را کمتر از عرض شانه باز کرده و پنجه ها را رو به بیرون قرار دهید. در تمام طول حرکت ، پشت و سر را صاف نگه داشته و مستفیم به جلو نگاه کنید. این وضعیت شروع شما خواهد بود.

4. زانو ها را خم کرده و شروع به پایین آمدن کنید. تا جایی که زاویه بین ران ها و ساق پا حدودا 90 درجه شود ، به پایین رفتن ادامه دهید. هنگام پایین رفتن نفس را به داخل بدهید.

5. همزمان که نفس تان را به بیرون می دهید ، با فشار قسمت میانی پا به زمین و صاف کردن زانو ها ، به نقطه شروع برگردید. هالتر را روی تکیه گاه قرار داده و بلافاصله آماده اسکوات از پشت شوید.

6. مجددا ، یک گام از دستگاه اسکوات فاصله بگیرید. پاها را کمتر از عرض شانه باز کرده و پنجه ها را رو به بیرون قرار دهید. در تمام طول حرکت ، پشت و سر را صاف نگه داشته و مستفیم به جلو نگاه کنید. این وضعیت شروع شما برای اسکوات از پشت خواهد بود.

7. زانو ها را خم کرده و شروع به پایین آمدن با باسن کنید.. تا جایی که زاویه بین ران ها و ساق پا حدودا 90 درجه شود ، به پایین رفتن ادامه دهید. هنگام پایین رفتن نفس را به داخل بدهید.

8. همزمان که نفس تان را به بیرون می دهید ، با فشار قسمت میانی پا به زمین و صاف کردن زانو ها و باسن، به نقطه شروع برگردید. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)