حفظ تعادل با هالتر

حفظ تعادل با هالتر
حفظ تعادل با هالتر
عضله فرعی
عضلات شکم
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : چهارسر ران

سطح تمرین : متوسط

1. برای شروع یک هالتر با وزنه های سبک روی قسمت پشتی شانه ها قرار دهید. پاها را کمی بیشتر از پهنای لگن باز کرده و نوک (پنجه) پا را متمایل به بیرون نگه دارید. وضعیت بدن باید مشابه تمرین اسکوات با هالتر باشد.

2. با خم کردن زانو ها و یک حرکت رو به بالا ، هالتر را از روی جایگاه بلند کنید. حال و همزمان که بدن را به حالت اسکوات پایین می برید ، هالتر را به بالای سر ببرید.

3. به وضعیت شروع برگردید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)