هاگ پا با ماشین (پا جمع )

هاگ پا با ماشین (پا جمع )
هاگ پا با ماشین (پا جمع )
عضله فرعی
عضله دوقلو
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : چهارسر ران

سطح تمرین : متوسط

1. روی دستگاه هاگ قرار بگیرید. شانه ها و بالاتنه خود را به پدهای موجود در دستگاه تکیه دهید.

2. پاها را روی صفحه قرار داده و آنها را کمتر از عرض شانه باز کنید. پنجه های پا را رو به بیرون قرار دهید. نکته: در تمام طول اجرای حرکت ، سر و پشت خود را صاف نگه دارید.

3. دسته های ایمنی را گرفته و آنها را از حالت قفل شده خارج کنید.

4. بدون قفل کردن زانوها ، پاهای خود را کاملا صاف نگه دارید. این وضعیت شروع خواهد بود.

5. با خم کردن زانو ها ، به آرامی پایین بروید. تا جایی که ران ها با ساق پا زاویه ای تقریبا کمتر از 90 درجه پیدا کند ، به پایین رفتن ادامه دهید. هنگام پایین رفتن به داخل نفس بکشید.

6. همزمان با بیرون دادن نفس خود ، با فشار دادن پاشنه پا به روی صفحه و صاف کردن پاها ، بالا رفته و به نقطه شروع برگردید.

7. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)