اسکوات دمبل میان پا

اسکوات دمبل میان پا
اسکوات دمبل میان پا
عضله فرعی
عضلات شکم
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : چهارسر ران

سطح تمرین : مبتدی

1. یک دمبل را از لبه بالایی آن گرفته و صاف بایستید. زانو ها را اندکی خم کرده و پاها را بیشتر از عرض شانه باز کنید.

2. پنجه های پا را رو به بیرون قرار دهید. نکته: دست های خود را در طول اجرای این حرکت ثابت نگه دارید. این وضعیت شروع خواهد بود.

3. زانو ها را خم کرده و به آرامی پاها را تا جایی که ران ها با زمین موازی شوند ، پایین بیاورید. هنگام اجرای این بخش از تمرین ، به داخل نفس بکشید.

4. با فشار پاشنه پا بر زمین ، به نقطه شروع حرکت بازگردید.

5. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

هشدار: خم کردن پشت ممکن است به آسیب های پشت و کمر منجر شود.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)