اسکوات قدرتی با طناب برعکس

اسکوات قدرتی با طناب  برعکس
اسکوات قدرتی با طناب  برعکس
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : چهارسر ران

سطح تمرین : حرفه ای

1. ارتفاع را هالتر تنظیم و وزنه مناسب را انتخاب کنید. یک انتهای طناب را  به بالای جایگاه متصل کرده و انتهای دیگر آن را به هالتر متصل کنید.

2. برای شروع ، هالتر را رو پشت شانه ها قرار دهید. تیغه های شانه را به سمت هم کشیده و آرنج ها را به جلو بچرخانید. هالتر را از روی جایگاه بلند کنید. برای تمرکز بیشتر بر عضلات پشت ، سرینی و همسترینگ، پاهای خود را بیشتر از عرض شانه باز کنید.

3. سر را رو به جلو نگه دارید. با انقباض عضلات پشت ، شانه و شکم ، زانو ها و باسن را بیرون داده و شروع به پایین رفتن کنید. با عقب بردن باسن تا جای ممکن بنشینید. پایین رفتن را تا جایی که باسن با زانو ها در یک سطح قرار گیرد ، ادامه دهید.

4. وزن بدن را روی پاشنه پا نگه داشته و با فشار پاها و زانو به بیرون ، بالا بروید. در حالی که انقباض عضلات را حفظ کرده اید ، به موقعیت شروع برگردید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)