روئینگ ثابت

روئینگ ثابت
روئینگ ثابت
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : چهارسر ران

سطح تمرین : متوسط

1. برای شروع ، روی دستگاه روئینگ بنشینید. پاشنه پاها را روی پدال های دستگاه قرار دهید. پشت را صاف کرده و رو به جلو خم شوید.

2. سه مرحله مختلف در استفاده از دستگاه روئینگ وجود دارد.مرحله اول ، جلو کشیدن خود روی دستگاه است. در این مرحله زانوها را به داخل سینه و بالاتنه را رو به جلو خم کنید. در مرحله بعدی ، پاها را روی پدال فشار داده و بکشید ، شانه ها را به عقب داده و دست ها را به سمت عضلات بالایی شکم بیاورید. برای جلوگیری از وارد آمدن فشار بر پشت بدن ، از عضلات پا و باسن برای انجام حرکت استفاده کنید.

3. مرحله آخر حرکت شامل صاف کردن دست ها ، خم کردن زانو ها و برگرداندن بدن به نقطه شروع حرکت است.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)