سرشانه پشت با تک دمبل روی میز شیب دار

سرشانه پشت با تک دمبل روی میز شیب دار
سرشانه پشت با تک دمبل روی میز شیب دار
عضله فرعی
میانی پشت
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : شانه ها

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)