اسکوات پیستول با دستگاه اسمیت

اسکوات پیستول با دستگاه اسمیت
اسکوات پیستول با دستگاه اسمیت
عضله فرعی
عضله دوقلو
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : چهارسر ران

سطح تمرین : متوسط

1. برای شروع ، هالتر را در ارتفاع متناسب با قد خود قرار دهید. زیر هالتر قرار گرفته و آن را روی قسمت پشتی شانه ها قرار دهید.

2. میله هالتر را در حالی که کف دستها رو به جلو قرار دارد ، گرفته ، آن را از قفل خارج کرده و بلند کنید.

3. یک پا را به اندازه  سانت در مقابل خود جلو ببرید. پای دیگر را از روی زمین بلند کرده و در مقابل خود بکشید. در تمام طول حرکت رو به جلو نگاه کرده و فرم طبیعی ستون فقرات را حفظ کنید. این وضعیت شروع خواهد بود.

4. با خم کردن زانو و باسن ، تا جایی که انعطاف پذیری بدن تان به شما اجازه می دهد پایین بروید.

5. در این وضعیت کمی مکث کرده ، زانو را صاف کرده و با فشار پاشنه پا روی زمین ، به بالا و موقعیت شروع برگردید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)